Politika portala kultivator.rs je da poštuje vašu privatnost u vezi sa svim informacijama koje možemo prikupiti od vas preko naše veb stranice.

Mi samo tražimo lične informacije kada nam je zaista potrebno da vam pružimo uslugu. Mi ih prikupljamo poštenim i zakonitim sredstvima, uz vaše znanje i pristanak. Takođe vas obaveštavamo zašto ga prikupljamo i kako ćemo ih koristiti.

Prikupljene informacije zadržavamo samo onoliko koliko je potrebno da vam pružimo traženu uslugu. Podatke koje skladištimo, štitićemo u komercijalno prihvatljivim načinima da sprečimo gubitak i krađu, kao i neovlašćeni pristup, otkrivanje, kopiranje, upotrebu ili izmenu.

Ne delimo nikakve lične identifikacione informacije javno ili sa trećim stranama, osim kada se to traži zakonom.

Naš sajt može da se poveže sa spoljnim sajtovima koje mi ne upravljamo. Imajte na umu da mi nemamo kontrolu nad sadržajem i praksom ovih stranica i ne možemo prihvatiti odgovornost ili odgovornost za njihove politike privatnosti.

Vaše dalje korišćenje naše veb stranice smatraće se prihvaćanjem naših praksi u vezi sa privatnošću i ličnim informacijama. Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako postupamo sa korisničkim podacima i ličnim podacima, slobodno nas kontaktirajte.